Leert het slimst.

Algemene voorwaarden

In het kort:

Onderstaande voorwaarden kunnen kort als volgt worden samengevat: Een uittreksel dat is aangeschaft bij MijnUittreksel.nl is voor persoonlijk gebruik. Verspreiding is uitdrukkelijk niet de bedoeling. De uittreksels zijn bedoeld ter ondersteuning en bevordering van het leerproces. Aan het gebruik en de inhoud van de uittreksels en/of de website kan geen recht worden ontleend.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MijnUittreksel.nl, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor een vooraf vastgestelde tijd van twee jaar vanaf de aanschafdatum van het unieke product. De verloopdatum wordt aangegeven bij het product.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. MijnUittreksel.nl behoudt zich het recht voor de gebruikersaccount te verwijderen wanneer de gebruiker zich niet houdt aan de gebruikersvoorwaarden te weten: 2. Het aangeschafte product dient persoonlijk te worden gebruikt. Verspreiding aan derden is uitdrukkelijk niet de bedoeling. 3. Onder verspreiding van het product valt het al dan niet tegen betaling laten gebruiken van de persoonlijke account van de gebruiker, alsmede het verspreiden van een (deel van de) digitale of papieren versie van de uittreksels.

Artikel 5 Inhoud

1. MijnUittreksel.nl streeft hoge kwaliteit van het geleverde product na. De gebruiker dient echter in acht te nemen dat 100% correctheid van de inhoud niet gegarandeerd kan worden.
2. Het copyright van de materialen en informatie op de website ligt bij v.o.f. MijnUittreksel.nl, tenzij anders aangegeven. Gebruik voor andere dan strikt persoonlijke non-commercieele doeleinden is uitdrukkelijk verboden.
3. Het geleverde product is een hulpmiddel bij de studie. MijnUittreksel.nl kan op geen enkele manier garant staan voor goede studieresultaten.
4. De inhoud van de uittreksels betreft een parafrase van de stof uit bijbehorende literatuur. Daarmee is niet bepaald dat tentamineren van de stof door instanties uitgaat van dezelfde parafrase. MijnUittreksel.nl houdt zich daarmee het recht voor een eigen versie van hoofd- en bijzaken uit de literatuur te presenteren in het bijbehorende uittreksel.

Artikel 6 Wijziging van de algemene voorwaarden

1. MijnUittreksel.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.